NEHA V (2022) – 98.8%

SNEHA P S (2021) – 97.4%

NIYA JIMMY (2020) – 97.8%

HEBA N(2019)-97.2%

JISHA V JOHN(2019) – 97.2%

ATHIRA RAMESH(2018) – 97%

NIVEDHYA K R (2017) – 96%

LINTA PAUL (2016) – 97%

SREERAG K P (2015) – 97%

AJAY JOHN (2014) – 95%

ASHWIN K ANAND (2013) – 88%

ALEENA BABY (2012) – 94%