SHYAM PRASAD V (2016) – 98.3%

SHAINA B (2017)

Linta Paul (2018) – 99%

Athira Ramesh(2020) – 97%